Blog

У‌ЗЛИКНИ СЕВИШ!

August 03, 2021

🔴 Сиз куп бора "Аёл киши уз-узини севиши керак"🥰, деган иборани эшитгансиз.

 

❗️Лекин ушбу севги кандай булиши керак?

 

🔥Статистик маълумотларга кура деярли 50% аёллар узининг куриниши, характери, турмуш тарзи билан коникмас эканлар 😞

 

🌺Натижада улар уз хаетларини тушкун холатда утказадилар.

Бундай аёллар узларини севишни ва кадрлашни асло 🙅🏻‍♀ билмас эканлар...

 

🔥Шундай экан, бошкаларнинг мехр-мухаббатини узини севмай туриб кутиш мумкинми .?

 

❗️Уз-узини севиш - бу бошкаларни менсимасликка кирмайди.

 

Бу янада яхширок, акллирок, чиройлирок ва хаётда мувваффакиятга эришиш хиссининг мавжудлигидир..

 

🌺Агар аёл киши уз-узини севса 😍 - унинг узига булган ишончи ортади ва у ёркин келажак сари кадам куяди!

 

❗️Кандай килиб узингизни севишингиз мумкин?

 

🌺 Биринчидан, узингизни борингизча кабул килишни урганинг.

 

🌺 Узингизни хаётдаги турли вазиятларнинг курбонига айлантирманг!

 

🌺 У‌зингизни бошкалар билан таккослашни бас килинг! Хар бир аел узига яраша гузаллик ва латофатга эга..

 

🌺Кунглингизга завк багишловчи машгулот билан шугулланинг.

 

Telegram